Договір публічної оферти

про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі - Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі - Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ», в особі Голови організації Кукурудз Олена Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі - Організація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) - дійсна пропозиція Організації, що розміщена на сайті Організації про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт - повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Організації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків.

Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Організації.

Благодійна пожертва - безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації, для наступного використання для досягнення цілей Організації, визначених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Організації та цього Договору.

Благодійник - дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення Благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Організації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Організації, тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу Організації ngo.ewb@gmail.com

Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації в розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов'язки Організації

Організація має право:

- отримувати Благодійні пожертви (внески) та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

- за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної допомоги;

- використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Організація зобов'язана:

- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійної допомоги шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організації;

- використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.

5. Права Благодійника

Благодійник має право:

- здійснювати контроль за використанням Організації Благодійних пожертв за цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної допомоги здійснюється на території будь - якої держави світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Організації, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Організації.

8. Порядок використання Благодійної допомоги

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Організація використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Організації. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність Організації

Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійної допомоги всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Громадської Організації.

Фінансова звітність Організації оприлюднюється шляхом щорічного розміщення фінансового звіту на сайті Організації, в порядку і строки, передбачені Статутом Організації. Інша інформація розкривається Організацією в порядку та в обсягах, передбачених чинним законодавством України.

11. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійної допомоги (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Додаток 1.

до Договору публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ

на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної пожертви ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОСВІТА БЕЗ КОРДОНІВ» (надалі - Організація) свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, - з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Організації, інших локальних актів Організації.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Організації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.